rev 17159 - in trunk/packages/kdebase-workspace/debian: . po

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Fri Feb 26 21:50:47 UTC 2010


Author: bubulle
Date: 2010-02-26 21:50:46 +0000 (Fri, 26 Feb 2010)
New Revision: 17159

Modified:
  trunk/packages/kdebase-workspace/debian/changelog
  trunk/packages/kdebase-workspace/debian/po/pl.po
Log:
Complete Polish translation

Modified: trunk/packages/kdebase-workspace/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/packages/kdebase-workspace/debian/changelog	2010-02-26 21:16:19 UTC (rev 17158)
+++ trunk/packages/kdebase-workspace/debian/changelog	2010-02-26 21:50:46 UTC (rev 17159)
@@ -86,6 +86,7 @@
  [ Christian Perrier ]
  * Debconf translations:
   - Finnish (Esko Arajärvi). Closes: #533561
+  - Polish (Marcin Owsiany). Closes: #571311
 
 -- Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde at lists.debian.org> Thu, 25 Feb 2010 01:19:19 +0200
 

Modified: trunk/packages/kdebase-workspace/debian/po/pl.po
===================================================================
--- trunk/packages/kdebase-workspace/debian/po/pl.po	2010-02-26 21:16:19 UTC (rev 17158)
+++ trunk/packages/kdebase-workspace/debian/po/pl.po	2010-02-26 21:50:46 UTC (rev 17159)
@@ -11,13 +11,12 @@
 #
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde at lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-04-09 19:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-01-21 21:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-25 07:34+0000\n"
 "Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge at debian.org>\n"
 "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,9 +26,8 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../kdm.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid "Default display manager:"
-msgstr "Wybierz domy¶lny display manager."
+msgstr "Domy¶lny display manager:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -38,71 +36,60 @@
 "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
 "for the X Window System."
 msgstr ""
-"Display manager to program, który umo¿liwia logowanie siê bezpo¶rednio do "
+"Display manager to program, który umo¿liwia graficzne logowanie siê do "
 "systemu X Window."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../kdm.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
 "manager packages are installed. Please select which display manager should "
 "run by default."
 msgstr ""
-"Tylko jeden display manager mo¿e kontrolowaæ dany X serwer, ale "
-"zainstalowanych jest obecnie kilka takich programów. Wybierz, który z nich "
-"ma byæ uruchamiany domy¶lnie."
+"Tylko jeden display manager mo¿e kontrolowaæ dany X serwer, ale "
+"zainstalowanych jest obecnie kilka takich programów. Wybierz, który z nich "
+"ma byæ uruchamiany domy¶lnie."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../kdm.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
 "manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
 "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
 "check for a default display manager."
 msgstr ""
-"(Mo¿na uruchomiæ kilka programów \"display manager\", ale musz± one "
-"kontrolowaæ ró¿ne serwery; mo¿na to osi±gn±æ konfiguruj±c odpowiednio ka¿dy "
-"z nich i wy³±czaj±c w ich skryptach startowych fragment sprawdzaj±cy "
-"domy¶lny display manager.)"
+"Mo¿na uruchomiæ jednocze¶nie kilka programów \"display manager\", ale "
+"musz± one kontrolowaæ ró¿ne serwery; mo¿na to osi±gn±æ konfiguruj±c "
+"odpowiednio ka¿dy z nich i wy³±czaj±c w ich skryptach startowych w /etc/"
+"init.d fragment sprawdzaj±cy domy¶lny display manager."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../kdm.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid "Stop the kdm daemon?"
-msgstr "Czy chcesz zatrzymaæ daemona kdm?"
+msgstr "Zatrzymaæ daemona kdm?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../kdm.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
 "and removal, but it appears to be managing at least one running X session."
 msgstr ""
 "Daemon K Desktop manager jest zazwyczaj zatrzymywany w czasie aktualizacji i "
-"usuwania pakietu kdm, ale wygl±da na to, ¿e w tej chwili zarz±dza on "
-"conajmniej jedn± sesj± X Window. Je¶li zostanie on teraz zatrzymany, "
-"wszystkie zarz±dzane przez niego sesje zostan± przerwane. Mo¿na jednak nie "
-"zatrzymywaæ teraz tego daemona -- nowa wersja zacznie dzia³aæ przy jego "
-"najbli¿szym restarcie."
+"usuwania pakietu kdm, ale wygl±da na to, ¿e w tej chwili zarz±dza on "
+"conajmniej jedn± sesj± X Window."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../kdm.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
 "Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is "
 "restarted."
 msgstr ""
-"Daemon K Desktop manager jest zazwyczaj zatrzymywany w czasie aktualizacji i "
-"usuwania pakietu kdm, ale wygl±da na to, ¿e w tej chwili zarz±dza on "
-"conajmniej jedn± sesj± X Window. Je¶li zostanie on teraz zatrzymany, "
-"wszystkie zarz±dzane przez niego sesje zostan± przerwane. Mo¿na jednak nie "
-"zatrzymywaæ teraz tego daemona -- nowa wersja zacznie dzia³aæ przy jego "
-"najbli¿szym restarcie."
+"Je¶li kdm zostanie teraz zatrzymany, wszystkie zarz±dzane przez niego "
+"sesje zostan± przerwane. W przeciwnym wypadku nowa wersja zacznie dzia³aæ "
+"przy jego najbli¿szym restarcie."
More information about the pkg-kde-commits mailing list