Bug#282731: exim4: Welsh translation

Dafydd Harries Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 282731@bugs.debian.org
Tue, 23 Nov 2004 20:59:44 -0500


This is a multi-part MIME message sent by reportbug.

--===============1668481053==
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline

Package: exim4
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Attached.

Thanks!

--===============1668481053==
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Disposition: attachment; filename="exim4_debian.cy.po"

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: exim4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-20 11:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-23 20:57-0500\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates.master:4
msgid "Remove undelivered mails in spool directory?"
msgstr "Dileu negeseuon heb eu dosbarthu sydd yn y cyfeiriadur sbŵl?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates.master:4
msgid ""
"There are mails in the exim spool directory /var/spool/exim4/input which "
"have not yet been delivered. You can keep them in case you decide to re-"
"install Exim at a later date, or you can choose to remove them."
msgstr ""
"Mae negeseuon yn y cyfeiriadur sbŵl Exim /var/spool/exim4/input sydd heb "
"eu dosbarthu eto. Cewch eu cadw nwh rhag ofn rydych chi'n penderfynu "
"ailsefydlu Exim yn hwyrach, neu cewch ddewis eu dileu nhw."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates.master:12
msgid "Move yet undelivered mails from exim(v3) to exim4 spool?"
msgstr "Symud ebost heb eu dosbarthu eto o sbŵ Exim fersiwn 3 i sbŵl Exim 4?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates.master:12
msgid ""
"There are some undelivered mails in the spool directory of exim or exim-tls "
"in /var/spool/exim/input/. They can be moved to exim4's spool (/var/spool/"
"exim4/input/) now where they will be handled by exim4."
msgstr ""
"Mae rhai negeseuon heb eu dosbarthu yn y cyfeiriadur sbŵl exim neu exim-tls "
"/var/spool/exim/input/. Gellir eu symud at sbŵl exim4 "
"(/var/spool/exim4/input/) nawr, a caent eu trin gan exim4."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates.master:12
msgid ""
"Be aware that this works only one-way, exim4 can handle exim(v3)'s spool but "
"not the other way round."
msgstr ""
"Sylwer fod y trosiad yma yn gweithio un ffordd yn unig: mae exim4 yn gallu "
"ymddelio a sbŵl exim(3), ond nid y ffordd arall o gwmpas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates.master:12
msgid ""
"Move the mails only if you don't plan to go back to exim(v3), otherwise the "
"mail shouldn't be moved now but manually once you've converted your setup."
msgstr ""
"Symudwch y post dim ond os nad ydych chi'n bwriadu mynd yn ôl i exim(3), "
"neu ni ddylir symud yr ebost nawr ond â llaw ar ôl i chi drosi'ch cyluniad."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates.master:9
msgid "internet site; mail is sent and received directly using SMTP"
msgstr "safle Rhyngrwyd; caiff post ei ddanfon a'i dderbyn yn uniongyrchol "
"gan ddefnyddio SMTP"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates.master:9
msgid "mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail"
msgstr "danfonir post drwy westeiwr clyfar; derbynnir drwy SMTP neu fetchmail"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates.master:9
msgid "mail sent by smarthost; no local mail"
msgstr "danfonir post drwy westeiwr clyfar"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates.master:9
msgid "local delivery only; not on a network"
msgstr "dosbarthiad lleol yn unig; ddim ar rhwydwaith"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates.master:9
msgid "manually convert from handcrafted Exim v3 configuration"
msgstr "trosi o gyfluniad Exim fersiwn 3 â llaw"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates.master:9
msgid "no configuration at this time"
msgstr "dim cyfluniad ar hyn o bryd"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:10
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Math cyffredinol o gyfluniad ebost:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:10
msgid "Select the configuration type that best meets your needs."
msgstr "Dewiswch y math o gyfluniad sy'n bodloni eich anghenion orau."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:10
msgid ""
"Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should "
"generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a "
"\"smart host\" for delivery. You can choose to receive mail on such a "
"system; or to have no local mail delivery, except mail for root and "
"postmaster."
msgstr ""
"Yn gyffredinol, fe ddyai peiriannau a chyfeiriadau IP deinamig, yn cynnwys "
"systemau sy'n deialu i fyny, gael eu cyflunio i ddanfon post allan i "
"beiriant arall, a elwir yn \"westeiwr clyfar\", ar gyfer dosbarthiad. Cewch "
"ddewis derbyn ebost ar y fath system; neu i gael dim dosbarthiad lleol, ar "
"wahan i \"root\" a \"postmaster\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:21
msgid "Configure Exim4 manually?"
msgstr "Cyflunio Exim4 â llaw?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:21
msgid ""
"You indicated that you have a handcrafted Exim 3 configuration. To convert "
"this to Exim 4, you can use the exim_convert4r4(8) tool after the "
"installation. Consult /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz "
"and /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"
msgstr ""
"Dwedoch fod gennych gyfluniad Exim 3 a wneuthpwyd â llaw. Er mwyn ei drosi "
"i Exim 4, gallwch ddefnyddio'r rhaglen exim_convert4r4(8) ar ôl y sefydliad."
"Gweler /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz a "
"/usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:21
msgid ""
"Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be used."
msgstr ""
"Tan mae eich system ebost wedi ei gyflunio, bydd wedi torri a ni ellir ei "
"ddefnyddio."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:34
msgid "Really leave the mail system unconfigured?"
msgstr "Gwir adael y system ebost heb ei gyflunio?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:34
msgid ""
"Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be used. "
"You can of course configure it later, either by hand or by running \"dpkg-"
"reconfigure exim4-config\" as root."
msgstr ""
"Tan y caiff eich system ebost ei gyflunio, fe fydd wedi torri a ni ellir "
"ei ddefnyddio. Wrth gwrs, cewch ei gyflunio'n hwyrach, un ai â llawn neu "
"gan redeg \"dpkg-reconfigure exim4-config\" fel \"root\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:41
msgid "System mail name:"
msgstr "Enw ebost y system:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:41
msgid ""
"Your \"mail name\" is the hostname portion of the address to be shown on "
"outgoing news and mail messages (following the username and @ sign) unless "
"hidden with rewriting."
msgstr ""
"Mae eich \"enw ebost\" yn cyfateb i rhan enw gwesteiwr y cyfeiriad a "
"ddangosir ar negeseuon post a newyddion allan (yn dilyn yr enw "
"defnyddiwr a'r arwydd @) os na chaiff ei guddio drwy ail-ysgrifennu."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:41
msgid ""
"This name will also be used by other programs; it should be the single, full "
"domain name (FQDN) from which mail will appear to originate."
msgstr ""
"Caiff yr enw hwn ei ddefnyddio gan rhaglenni eraill; dylai fod yr enw parth "
"cyflawn, sengl (FQDN) y bydd post yn ymddangos y daeth ohoni."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:41
msgid ""
"This name won't appear on From: lines of outgoing mails if you enable "
"rewriting."
msgstr ""
"Ni fydd yr enw hwn yn ymddangos ar linellau From: post allan os ydych "
"chi'n galluogi ailysgrifennu."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:55
msgid "Other destinations for which mail is accepted:"
msgstr "Cyrchfannau eraill y derbynir ebost ar eu cyfer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:55
msgid ""
"Please enter a list of domains for which this machine should consider itself "
"the final destination, apart from the mail name (${mailname}) and \"localhost"
"\"."
msgstr ""
"Rhowch rhestr o barthau fe ddylai'r peiriant hwn gysudro ei hun y cyrchfan "
"terfynol ar eu cyfer, ar wahan i'r enw ebost (${mailname}) a \"localhost\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:55
msgid ""
"By default all domains will be treated the same; if you want different "
"domain names to be treated differently, you will need to edit the config "
"files afterwards."
msgstr ""
"Yn rhagosodiedig, caiff pob parth ei drin yr un fath; os hoffech chi i'r "
"gwahanol barthau eu trin yn wahanol, bydd rhaid i chi olygu'r ffeiliau "
"cyfluniad yn hwyrach."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:55
msgid ""
"If there are any more, enter them here, separated by colons. You may leave "
"this blank if there are none."
msgstr ""
"Os oes mwy, rhowch nhw yma, wedi eu gwahanu orwahannodau (:). Cewch adael "
"hyn yn wag os nad oes rhai."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:70
msgid "Domains to relay mail for:"
msgstr "Parthau i ailddosbarthu post ar eu cyfer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:70
msgid "Please enter here the domains for which you accept to relay the mail."
msgstr "Rhowch yma'r parthau rydych chi'n derbyn post i'w ailddosbarthu "
"ohonynt."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:70
msgid ""
"Such domains are domains for which you are prepared to accept mail from "
"anywhere on the Internet. Do not mention local domains here."
msgstr ""
"Mae'r parthau yma yn rhai rydych chi'n barod i dderbyn post ar eu cyfer o "
"unrhywle ar y Rhyngrwyd. Peidiwch a rhestru parthau lleol yma."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:70
msgid ""
"The domains you enter here should be separated by colons. Wildcards may be "
"used."
msgstr ""
"Dylid gwahannu'r parthau a roddir yma gan orwahannodau (:). Ceir defnyddio "
"gwylltnodau."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:82
msgid "Machines to relay mail for:"
msgstr "Peiriannau i ailddosbarthu post ar eu cyfer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:82
msgid ""
"Please enter here the networks of local machines for which you accept to "
"relay the mail."
msgstr ""
"Rhowch yma y rhwydweithi o beiriannau lleol i dderbyn post i'w "
"ailddosbarthu ohonynt."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:82
msgid ""
"This should include a list of all machines that will use us as a smarthost."
msgstr ""
"Fe ddylai hyn gynnwys rhestr o'r holl beiriannau a fydd ein defnyddio ni "
"fel gwesteiwr clyfar."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:82
msgid ""
"If there are any, enter them here, separated by colons. You should use the "
"standard address/length format (e.g. 194.222.242.0/24)."
msgstr ""
"Os oes yna rai, rhown nhw yma, wedi ei gwahannu gan orwahannodau (:). Fe "
"ddylwch ddefnyddio'r ffurf cyfeiriad/hyd arferol (e.e. 194.222.242.0/24)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:82
msgid ""
"You need to double the colons in IPv6 addresses (e.g. "
"5f03::1200::836f::::/48)"
msgstr ""
"Rhaid i chi ddyblu'r gorwahannodau mewn cyfeiriadau IPv6 "
"(e.e. 5f03::1200::386f::::/48)"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:96
msgid "Visible domain name for local users:"
msgstr "New parth gweladwy ar gyfer defnyddwyr lleol:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:96
msgid ""
"Since you enabled hiding the local mailname in outgoing mail, you must "
"specify the domain name to use for mail from local users; typically this is "
"the machine on which you normally receive your mail."
msgstr ""
"Gan eich bod chi wedi galluogi cuddio'r enw ebost lleol mewn post allan, "
"rhaid i chi benodi'r enw parth i ddefnyddio ar gyfer post o ddefnyddwyr "
"lleol; fel arfer dyma'r peiriand rydych chi'n defnyddio i dderbyn eich "
"ebost."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:96
msgid "Where will your users read their mail?"
msgstr "Ble bydd eich defnyddwyr yn darlleu eu ebost?"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:105
msgid "Machine handling outgoing mail for this host (smarthost):"
msgstr "Y peiriant sy'n trin post allan dros y gwesteiwr hwn "
"(gwesteiwr clyfar):"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:105
msgid "Enter the hostname of the machine to which outgoing mail is sent."
msgstr "Rhowch enw gwesteiwr y peiriant y caiff post allan ei ddanfon ati."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:105
msgid ""
"Refer to /usr/share/doc/exim4-base/README.SMTP-AUTH for notes about setting "
"up SMTP authentication."
msgstr ""
"Gweler /usr/share/doc/exim4-base/README.SMTP-AUTH am nodiadau ynghylch "
"cyflunio dilysiad SMTP."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:113
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Derbynnydd ebost \"root\" a \"postmaster\":"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:113
msgid ""
"Mail for the \"postmaster\", \"root\", and other system accounts is usually "
"redirected to the user account of the actual system administrator. If you "
"leave this value empty, such mail will be saved in /var/mail/mail, which is "
"not recommended. Note that postmaster's mail should be read on the system to "
"which it is directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least "
"one of) the users you choose should not redirect their mail off this "
"machine. Use a \"real-\" prefix to force local delivery."
msgstr ""
"Mae ebost i'r cyfrifon \"postmaster\" a \"root\" ac i chyfrifon system "
"eraill fel arfer yn cael ei ailgyfeirio at cyfrif defnyddiwr gwir "
"weinyddwr y system. Os ydych chi'n gadael y gwerth hwn yn wag, bydd y "
"fath bost yn cael ei gadw yn /var/mail/mail, a ni argymhellir. "
"Sylwer y dylai ebost postmaster gael ei ddarlen ar y system y caiff "
"ei gyfeirio ati, yn hytrach na chael ei gyfeirio i rhywle arall felly "
"ni ddylai (o leiaf un o) y defnyddwyr rydych chi'n dewis ailgyfeirio "
"eu ebost bant o'r peiriant yma. Defnyddwich cynddodiad \"real-\" i "
"orfodi dosbarthiad lleol."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:113
msgid "Enter one or more usernames separated by spaces."
msgstr "Rhowch un neu fwy enw defnyddiwr wedi eu gwahannu gan fylchau."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:128
msgid "Overwrite existing /etc/aliases?"
msgstr "Trosysgrifo'r /etc/aliases sydd eisioes?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:128
msgid ""
"You already have an /etc/aliases file, but it does not redirect mail for "
"root to a user account, which is strongly recommended. If you accept "
"overwriting it, the old file will be kept and renamed to aliases.O."
msgstr ""
"Mae gennych ffeil /etc/aliases eisioes, ond dyw e ddim yn ailgyfeirio post "
"ar gyfer \"root\" i gyfrif defnyddiwr, a argymhellir yn gryf. Os ydych "
"chi'n derbyn ei drosysgrifo, caiff yr hen ffeil ei gadw fel aliases.O."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:136
msgid "IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:"
msgstr "Cyfeiriadau IP i'w gwrando arnynt am gysylltiadau SMTP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:136
msgid ""
"Enter a colon-separated list of IP-addresses to listen on. You need to "
"double the colons in IPv6 addresses (e.g. 5f03::1200::836f::::)."
msgstr ""
"Rhowch rhestr wedi ei wahannu a orwahannodau o gyfeiriadau IP i'w gwrando "
"arnynt. Rhaid dyblu'r gorwahannodau mewn cyfeiriadau IPv6 "
"(e.e. 5f03::1200::836f::::)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:136
msgid ""
"If you leave this value empty, Exim will listen for connections on the SMTP "
"port of all available network interfaces."
msgstr ""
"Os ydych chi'n gadael y gwerth hwn yn wag, fe fydd Exim yn gwrando am "
"gysylltiadau ar borth SMTP pob rhyngwyneb rhwydwaith."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:136
msgid ""
"If this computer does not receive e-mail directly per SMTP from OTHER hosts, "
"but only from local services like fetchmail or your e-mail program (MUA) "
"talking to localhost you should prohibit external connections to Exim by "
"setting this option to 127.0.0.1 and therefore disabling listening on public "
"network interfaces."
msgstr ""
"Os nad yw'r cyfrifiadur hwn yn derbyn ebost yn uniongyrchol drwy SMTP o "
"gyfrifiaduron ERAILL, ond dim ond o wasanaethau lleol fel fetchmail neu "
"eich rhaglen ebost yn siarad i localhost yna fe ddylwch wahardd cysylltiadau "
"allanol i Exim gan osod yr opsiwn hwn i 127.0.0.1 a felly yn analluogi "
"gwrando ar rhyngwynebau rhwydwaith lleol."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:152
msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
msgstr "Lleihau'r nifer o geisiau DNS (deialu pan bo angen)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:152
msgid ""
"In normal mode of operation Exim makes DNS-lookups at startup, when "
"receiving or delivering message, etc. for logging purposes and to keep the "
"number of hard-coded values in the configuration file small."
msgstr ""
"Fel arfer, mae Exim yn gwneud ceisiau DNS wrth gychywn, wrth dderbyn ac "
"anfon negeseuon, a.y.y.b. er mwyn cofnodi a chadw'r nifer o werthoedd "
"cadarn yn y ffeil cyfluniad yn isel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:152
msgid ""
"If this were a host without permanent DNS-nameserver-access using Dial-on-"
"Demand this might have the unwanted consequence that starting up exim or "
"running the queue (even with no messages waiting) might trigger a costly "
"dial-up-event."
msgstr ""
"Os mae hyn yn westeiwr heb gysylltiad parhaol at weinydd DNS sy'n "
"deialu i fyny pan bo angen, fe all hyn olygu fod cychwyn Exim neu redeg "
"ciw (hyd yn oed a dim neges yn aros) achosi deialu i fyny costus i ddigwydd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:152
msgid ""
"Enable this feature if you are using Dial-on-Demand; otherwise, disable it."
msgstr ""
"Galluogwch hyn os ydych chi'n defnyddio deialu pan bo angen; fel arall "
"analluogwch ef."

#. Type: title
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:166
msgid "Configuring Exim v4 (exim4-config)"
msgstr "Cyflunio Evim fersiwn 4 (exim4-config)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:170
msgid "Split configuration into small files?"
msgstr "Hollti cyfluniad i ffeiliau bychan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:170
msgid ""
"The Debian exim4 packages can either use a single monolithic file (/etc/"
"exim4/exim4.conf.template) or about 40 small files in /etc/exim4/conf.d/ to "
"generate the final configuration."
msgstr ""
"Gally y pecynnau Debian exim4 un ai ddefnyddio ffeil cyflawn sengl (/etc/"
"exim4/exim4.conf.template) neu tua 40 ffeil bychan yn /etc/exim4.conf.d/ i "
"gynhyrchu'r cyfluniad terfynol."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:170
msgid ""
"The former is better suited for large modifications and is generally more "
"stable, whereas the latter offers a comfortable way to make smaller "
"modifications but is more fragile and might break if modified extensively."
msgstr ""
"Mae'r ffurf cyntaf yn well ar gyfer newidiadau mawr ac yn gyffredinol yn "
"fwy sefydlog, tra mae'r ail ffurf yn cynnig ffordd mwy cyfforddus o wneud "
"newidiadau llai ond yn fwy bregus a gall dorri os gnweur newidiadau mawr."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:170
msgid "If you are unsure then you should not use split configuration."
msgstr "Os nad ydych yn sicr yna ni ddylwch ddefnyddio cyfluniad wedi hollti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:184
msgid "Hide local mail name in outgoing mail?"
msgstr "Cuddio'r enw ebost lleol mewn ebost allan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates.master:184
msgid ""
"The headers of outgoing mail can be rewritten to make it appear to have been "
"generated on a different system, replacing \"${mailname}\" \"localhost\" and "
"\"${dc_other_hostnames}\" in From, Reply-To, Sender and Return-Path."
msgstr ""
"Gellir ailysgrifennu pennodau post allan i'w wneud e ymddangos ei fod wedi "
"ei gynhyrchu ar system wahanol, gan newid \"${mailname}\" \"localhost\" a "
"a \"${dc_other_hostnames}\" yn From, Reply-To, Sender a Return-Path."

--===============1668481053==--